Bestuur en commissies

De actuele samenstelling van bestuur en commissies vind je op Afhangbord

Bij T.V. Rapiditas is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Om de vereniging en al haar activiteiten in goede banen te leiden, benoemen de leden een bestuur en enkele belangrijke commissies, zoals de Technische Commissie, Evenementencommissie, Kascommissie en de Jeugdcommissie. Daarnaast stelt het bestuur naar eigen inzicht enkele andere (ad hoc) commissies samen.

Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie. Afhankelijk van de aard van de commissie bepaalt de Ledenvergadering c.q. het bestuur via stemming of een lid de functie mag uitoefenen. Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester  en een secretaris, aangevuld met de voorzitters van de Technische Commissie, Evenementencommissie en Jeugdcommissie.

Momenteel kent Rapiditas de volgende commissies:

Technische Commissie (T.C.)

De T.C. behartigt de belangen van de wedstrijdspelers. Ze houdt zich uitsluitend bezig met het technische beleid van de vereniging. De T.C. stelt onder andere de competitieteams samen, stippelt met de trainers het technische beleid uit en stuurt de trainers aan.

Jeugdcommissie (J.C.)

De J.C. behartigt de belangen van de jeugdspelers. Ze houdt zich bezig met het jeugdbeleid. Zij stelt onder andere – in samenspraak met de T.C. – de jeugdcompetitieteams samen, stuurt de (jeugd)trainers aan en organiseert jeugdfestiviteiten en -toernooien, waaronder de jeugdclubkampioenschappen.

Evenementencommissie (E.C.)

De E.C. behartigt de belangen van de recreatieve tennisser. Ze organiseert clubavonden, gezelligheidstoernooien en evenementen.

Commissie Clubkampioenschappen

Eén keer per jaar organiseert deze commissie de clubkampioenschappen. Zij zorgen er niet alleen voor dat de wedstrijdplanning in orde is, maar tevens voor de gezelligheid eromheen.

Communicatie Commissie

Rapiditas wil haar leden informeren en tennis promoten. Deze commissie zorgt voor de communicatie naar de leden via email en de moderne vormen als Facebook, Twitter en andere social media. Daarnaast houdt ze de websites van Rapiditas en Afhangbord bij (binnenkort ook de ClubApp) en zorgt ze voor andere promotieactiviteiten.

Kascontrole Commissie

Elk jaar benoemt de Ledenvergadering de Kascontrole Commissie. Deze commissie ziet erop toe dat onze penningmeester de financiële huishouding van onze vereniging netjes en overzichtelijk vastlegt volgens de daarvoor geldende boekhoudkundige eisen. Zij onderzoekt de inkomende en uitgaande gelden en rapporteert de uitkomst daarvan aan de leden op de ledenvergadering. Is alles akkoord bevonden, dan stelt zij aan de ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren, waarmee de financiële stukken zijn goedgekeurd.

Open Toernooi Commissie (O.T.C.)

De O.T.C. organiseert het belangrijkste toernooi van Rapiditas: het Open Toernooi. Jaarlijks komen enkele honderden tennissers uit het hele land naar Nijmegen om dit toernooi te spelen. Het is een zeer sterk toernooi, waar regelmatig de top van Nederland aanwezig is. Rondom het toernooi zijn vele feestelijkheden die de commissie ook organiseert. Daarnaast is er een klein tentenkamp met tennissers, waarover de O.T.C. waakt.

Sponsorcommissie

Deze commissie onderhoudt contact met het bedrijfsleven. Zij zorgt ervoor geld binnen te halen, waarmee we leuke en interessante evenementen voor de leden kunnen organiseren. Zonder sponsors is het bijvoorbeeld niet mogelijk een Open Toernooi te organiseren of jeugduitstapjes.

Commissie Barvrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan een club als Rapiditas niet bestaan. Deze commissie is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die bij competities, toernooien en evenementen bardiensten willen draaien, of mee willen helpen het clubhuis in te richten of schoon te maken. Sinds dit seizoen kunnen de leden zelf via de ClubApp hun bardienst indelen.

Groencommissie

Ons park ziet er altijd fantastisch uit en dat komt met name door vrijwilligers die groene vingers hebben. Zij onderhouden met de groundsman het groen in ons park, ze zorgen voor beplanting en beregening en wieden onkruid.

Ledenadministratie

Dit is niet echt een commissie, maar natuurlijk wel heel belangrijk voor onze club. De ledenadministratie verwerkt alle mutaties in de gegevens van de leden en is het aanspreekpunt voor alle nieuwe leden.

Veteranentoernooicommissie

Deze commissie verzorgt het jaarlijks terugkerende oergezellige veteranentoernooi, dat ieder jaar rond eind augustus/begin september wordt georganiseerd met steeds weer een ander thema. De deelnemers zijn 35-plussers van het mannelijke geslacht en er mogen deelnemers van buiten de club worden geïntroduceerd.

Commissie Lentekriebels- en Zomervibestoernooi

De enige toernooien speciaal voor vrijgezell(ig)e tenniss(t)ers! Doelgroep: alle vrijgezelle tenniss(t)ers die het leuk vinden om op een sportieve manier andere vrijgezellen te leren kennen. Niveau: van beginner tot gevorderde, iedereen kan meedoen! Plan: lekker mixen of dubbelen met verschillende spelers waarbij wordt gespeeld in rondes van 3 kwartier.

Open Jeugdtoernooicommissie

Nog geen omschrijving!!!!!