Bestuur & commissies: Vele handen maken werk licht

Bij TV Rapiditas is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Om de vereniging en al haar activiteiten in goede banen te leiden, benoemen de leden een bestuur en enkele belangrijke commissies, zoals de Technische Commissie, Evenementen Commissie, Kascontrole Commissie en de Jeugd Commissie. Daarnaast stelt het bestuur naar eigen inzicht enkele andere (ad hoc) commissies en werkgroepen samen.

Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie. Afhankelijk van de aard van de commissie bepaalt de Ledenvergadering c.q. het bestuur via stemming of een lid de functie mag uitoefenen. Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris, aangevuld met de voorzitters van enkele commissies.

 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de volgende taken en invulling:

 

Dagelijks Bestuur

Momenteel kent Rapiditas de volgende functies die samen het Dagelijks Bestuur (DB) vormen:

Voorzitter

Email: [email protected]

Vicevoorzitter

Email: [email protected]

Verenigingsmanager

Email: [email protected]

Penningmeester

Email: [email protected]

Secretaris

Email: secretaris@tvrapiditas.nl

 

Commissies

Rapiditas heeft de volgende commissies, die (m.u.v. de Kascontrole Commissie) samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur van de vereniging vormen:

Communicatie Commissie

Email: [email protected]

Rapiditas wil haar leden informeren en tennis promoten. De taak van de Communicatiecommissie (CC) is het opzetten en in stand houden van gestructureerde communicatie naar alle belanghebbenden, zodat de vereniging op een positieve manier wordt gepresenteerd binnen de gemeente, richting potentiële leden, sponsors etc. De CC zorgt ook dat informatie op een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke wijze wordt verspreid. Verder heeft de Communicatiecommissie als taak om alle interne en externe communicatie en informatie van de club te stroomlijnen. Dit gebeurt zowel door eigen activiteiten als door het ondersteunen van activiteiten van andere geledingen binnen de vereniging. De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de website, ClubApp, sociale media, voor het uitbrengen van de Nieuwsbrief, interne en externe berichtgeving, samenstellen en uitgeven van overige publicaties en voor het bewaken van de huisstijl. De CC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De verenigingsmanager is aanspreekpunt voor de commissie.

Evenementen Commissie

Email: [email protected]

De E.C. behartigt de belangen van de recreatieve tennisser. Ze organiseert gezelligheidstoernooien en evenementen.

Financiële Commissie

Email: [email protected]

De financiële commissie gaat over de begroting en alle inkomsten en uitgaven van de club.

Jeugd Commissie

Email: [email protected]

De J.C. behartigt de belangen van de jeugdspelers. Ze houdt zich bezig met het jeugdbeleid. Zij stelt onder andere, in samenspraak met de T.C., de jeugdcompetitieteams samen, stuurt de (jeugd)trainers aan en organiseert jeugdfestiviteiten en -toernooien, waaronder de jeugd-clubkampioenschappen.

Kascontrole Commissie

Elk jaar benoemt de Ledenvergadering de Kascontrole Commissie. Deze commissie ziet erop toe dat onze penningmeester de financiële huishouding van onze vereniging netjes en overzichtelijk vastlegt volgens de daarvoor geldende boekhoudkundige eisen. Zij onderzoekt de inkomende en uitgaande gelden en rapporteert de uitkomst daarvan aan de leden op de ledenvergadering. Is alles akkoord bevonden, dan stelt zij aan de ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren, waarmee de financiële stukken zijn goedgekeurd.

Roller Commissie

Email: [email protected]

Sponsor Commissie

Email: [email protected]

Deze commissie onderhoudt contact met het bedrijfsleven. Zij biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid tot exposure en betrokkenheid bij activiteiten van Rapiditas. Zonder sponsors is het bijvoorbeeld niet mogelijk een Open Toernooi of jeugduitstapjes te organiseren.

Technische Commissie

Email: [email protected]

De T.C. behartigt de belangen van de wedstrijdspelers. Ze houdt zich uitsluitend bezig met het technische beleid van de vereniging. De T.C. stelt onder andere de competitieteams samen, stippelt met de trainers het technische beleid uit en stuurt de trainers aan.

 

Werkgroepen

Rapiditas kent de volgende werkgroepen, die in het Algemeen Bestuur worden vertegenwoordigd door de vicevoorzitter of secretaris:

Accommodatiebeheer

Park- en Baanbeheer

Ons park ziet er altijd fantastisch uit en dat komt met name door vrijwilligers die groene vingers hebben. Zij onderhouden met de groundsman het groen in ons park, ze zorgen voor beplanting en beregening en wieden onkruid. Daarnaast zorgen zij voor het onderhoud van de tennisbanen.

Horecabeheer

Email: [email protected]

Ledenadministratie

Email: [email protected]

Dit is niet echt een commissie, maar natuurlijk wel heel belangrijk voor onze club. De ledenadministratie verwerkt alle mutaties in de gegevens van de leden en is het aanspreekpunt voor alle nieuwe leden.

Toernooi Commissies

Er worden gedurende het jaar verschillende toernooien georganiseerd door onderstaande commissies, die in het Algemeen Bestuur worden vertegenwoordigd door de vicevoorzitter:

Clubkampioenschappen Commissie

Email: [email protected]

Eén keer per jaar organiseert deze commissie de clubkampioenschappen. Zij verzorgt niet alleen de wedstrijdplanning, maar tevens de gezelligheid eromheen.

Ladies Open Commissie

Email: [email protected]

Open Toernooi Commissie

Email: [email protected]

De O.T.C. organiseert het belangrijkste toernooi van Rapiditas: het Open Toernooi. Jaarlijks komen enkele honderden tennissers uit het hele land naar Nijmegen om dit toernooi te spelen. Het is een zeer sterk toernooi, waar regelmatig de top van Nederland aanwezig is. Rondom het toernooi zijn vele feestelijkheden die de commissie ook organiseert. Daarnaast is er een klein tentenkamp met tennissers, waarover de O.T.C. waakt.

Veteranentoernooi Commissie

Email: [email protected]

Deze commissie verzorgt het jaarlijks terugkerende oergezellige veteranentoernooi, dat ieder jaar rond eind augustus/begin september wordt georganiseerd met steeds weer een ander thema. De deelnemers zijn 35-plussers van het mannelijke geslacht en er mogen deelnemers van buiten de club worden geïntroduceerd.