Vacante vrijwilligerstaken

Bij TV Rapiditas is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Om de vereniging en al haar activiteiten in goede banen te leiden, benoemen de leden een bestuur en enkele belangrijke commissies, zoals de Technische Commissie, Evenementen Commissie, Kascontrole Commissie en de Jeugd Commissie. Daarnaast stelt het bestuur naar eigen inzicht enkele andere (ad hoc) commissies en werkgroepen samen.

Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie. Afhankelijk van de aard van de commissie bepaalt de Ledenvergadering c.q. het bestuur via stemming of een lid de functie mag uitoefenen. Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris, aangevuld met de voorzitters van enkele commissies.

Van al deze taken wordt elders op onze website een zo volledig mogelijk overzicht gegeven. Hieronder is een overzicht te vinden van vacante vrijwillgerstaken. Mocht je geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie of om in een van de commissies of werkgroepen te participeren dan kun je dat laten weten via [email protected]. Je kunt ook direct contact op nemen met een van de bestuursleden.

 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is op zoek naar versterking. Hieronder een overzicht van de taken en invulling:

 

Commissies

Onderstaande commissies, die (m.u.v. de Kascontrole Commissie) samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur van de vereniging vormen, zijn op zoek naar vrijwillgers:

Communicatie Commissie

Evenementen Commissie

Email: [email protected]

De E.C. behartigt de belangen van de recreatieve tennisser. Ze organiseert gezelligheidstoernooien en evenementen.

Financiële Commissie

Email: [email protected]

De financiële commissie gaat over de begroting en alle inkomsten en uitgaven van de club.

Jeugd Commissie

Email: [email protected]

De J.C. behartigt de belangen van de jeugdspelers. Ze houdt zich bezig met het jeugdbeleid. Zij stelt onder andere, in samenspraak met de T.C., de jeugdcompetitieteams samen, stuurt de (jeugd)trainers aan en organiseert jeugdfestiviteiten en -toernooien, waaronder de jeugd-clubkampioenschappen.

Kascontrole Commissie

Elk jaar benoemt de Ledenvergadering de Kascontrole Commissie. Deze commissie ziet erop toe dat onze penningmeester de financiële huishouding van onze vereniging netjes en overzichtelijk vastlegt volgens de daarvoor geldende boekhoudkundige eisen. Zij onderzoekt de inkomende en uitgaande gelden en rapporteert de uitkomst daarvan aan de leden op de ledenvergadering. Is alles akkoord bevonden, dan stelt zij aan de ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren, waarmee de financiële stukken zijn goedgekeurd.

Sponsor Commissie

Email: [email protected]

Deze commissie onderhoudt contact met het bedrijfsleven. Zij biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid tot exposure en betrokkenheid bij activiteiten van Rapiditas. Zonder sponsors is het bijvoorbeeld niet mogelijk een Open Toernooi of jeugduitstapjes te organiseren.

Technische Commissie

Email: [email protected]

De T.C. behartigt de belangen van de wedstrijdspelers. Ze houdt zich uitsluitend bezig met het technische beleid van de vereniging. De T.C. stelt onder andere de competitieteams samen, stippelt met de trainers het technische beleid uit en stuurt de trainers aan.

 

Werkgroepen

De volgende werkgroepen, die in het Algemeen Bestuur worden vertegenwoordigd door de vicevoorzitter of secretaris, zijn op zoek naar versterking:

Accommodatiebeheer

Horecabeheer

Ledenadministratie

Email: [email protected]

Dit is niet echt een commissie, maar natuurlijk wel heel belangrijk voor onze club. De ledenadministratie verwerkt alle mutaties in de gegevens van de leden en is het aanspreekpunt voor alle nieuwe leden.

Toernooi Commissies

Clubkampioenschappen Commissie

Email: [email protected]

Eén keer per jaar organiseert deze commissie de clubkampioenschappen. Zij verzorgt niet alleen de wedstrijdplanning, maar tevens de gezelligheid eromheen.

Ladies Open Commissie

Email: [email protected]

Open Toernooi Commissie

Email: [email protected]

De O.T.C. organiseert het belangrijkste toernooi van Rapiditas: het Open Toernooi. Jaarlijks komen enkele honderden tennissers uit het hele land naar Nijmegen om dit toernooi te spelen. Het is een zeer sterk toernooi, waar regelmatig de top van Nederland aanwezig is. Rondom het toernooi zijn vele feestelijkheden die de commissie ook organiseert. Daarnaast is er een klein tentenkamp met tennissers, waarover de O.T.C. waakt.

Veteranentoernooi Commissie

Email: [email protected]

Deze commissie verzorgt het jaarlijks terugkerende oergezellige veteranentoernooi, dat ieder jaar rond eind augustus/begin september wordt georganiseerd met steeds weer een ander thema. De deelnemers zijn 35-plussers van het mannelijke geslacht en er mogen deelnemers van buiten de club worden geïntroduceerd.